Pages

maprithvi

Tuesday, 24 June 2014

കേരളം പനിച്ച്‌ വിറക്കുന്നു .... എന്താണിതിന് കാരണം ....?

മഴ തുടങ്ങി........

ഒപ്പം പനി വാർത്തകളും പെയ്തിറങ്ങി .

കേരളത്തിൽ മുന്കാലങ്ങളിലെപോലെ ഇക്കുറിയും മഴയോടൊപ്പം പനിയും അനുബന്ധരോഗങ്ങളും പെയ്തിറങ്ങുകയാണ് .
എന്താണിതിന് കാരണം ?

ശുചിത്വ ബോധത്തിൽ ഉന്നതങ്ങളിൽ എന്ന് സ്വയം പുകഴ്ത്തുന്ന 
മലയാളിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിഴച്ചത് എവിടെയാണ് ?

ഇനിയും വൈകിയിട്ടില്ല.....

വ്യക്തി ശുചിത്വം മാത്രം മതിയോ....?

നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ അയലിലേകക്  വലിച്ചെറിഞ്ഞാൽ ശുചിത്വമായി എന്ന നമ്മുടെ ധാരണ ശരിയാണോ ?

പരിസരശുചിത്വവും നമുക്ക് വേണ്ടേ ..?

അതിനുള്ള മനസ്സ് ആദ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ .....

ശുചിത്വം മനസ്സിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുക......

അതുവഴി സമൂഹശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുക....

രോഗങ്ങൾ വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക,,,,

അതുവഴി നാളെ ശോഭനമാവട്ടെ ......
Sunday, 8 June 2014

COMBAT DESERTIFICATION

n less than two centuries of industrial revolution, the man has managed to deteriorate his habitat, the Earth, beautiful and fragile result of millions of years or evolution.
We are totally convinced that time has come to act, to repair what can be repaired to prepare the future, so that humanity will have further progressed in its evolution in a more conscious and fair world, the Earth will still be capable of providing a shelter for its inhabitants.
Today, our planet is running out of steam because it doesn't have any longer its own natural means to compensate men's ecological print.
The point of alter is reached. Natural balances prove to be more fragile than men have been used to imagine for decades. The erosion of biodiversity has reached a level unique in life's history on Earth.
Destructions of forests take such proportion that, every single year, more than twelve million hectares disappear, which is the equivalent of four times the total surface of Belgium.
No one can ignore this implacable fact: the Earth has reached an unprecedented point of vulnerability and now the damage is visible to the naked eye.
We have a duty of solidarity towards the next generations. We have to accept our heavy responsibility in the current situation. We have no right to leave to our children as unique heritage the administration of our mistakes. If we don't take immediate actions, we will be guilty of non assistance towards the humanity in danger.
There are many ways to combat deforestation. One way is through reforestation, or simply replanting trees in areas where the forest has been cleared. Eco-forestry is the process of cutting down only carefully selected trees so that the forest ecosystem is preserved. Community forestry is another way to use forests without destroying them. This involves a coordinated effort by local populations to manage their forestlands to keep them sustainable. Land-use planning also uses development practices that are environmentally friendly, such as reducing urban sprawl that threatens forests.

Trees are absolutely vital to life here on Earth, but they are also being destroyed at an alarming rate.  So many of the choices we make throughout the day when we're shopping, eating, or even driving, are powered by deforestation.  Trees are cut and burned down for a number of reasons. Forests are logged to supply timber for wood and paper products, and to clear land for crops, cattle, and housing. Other causes of deforestation include mining and oil exploitation, urbanization, acid rain and wildfires. And according to the United Nation's Food and Agriculture Organization (FAO), the 33 million acres of forestland that are lost annually around the globe are responsible for 20% of human-caused greenhouse gas emissions.  Deforestation also contributes toair and water pollution, a loss of biodiversity, erosion, and climatic disruption.
 
So what can you do about deforestation?
 
One easy way to combat deforestation is to plant a tree. But you can take it one step further by making sure the choices you make at home, at the store, at work, and on the menu don’t contribute to the problem. Here’s what you can do about deforestation.
 
  1. Plant a tree.
  2. Go paperless.
  3. Recycle and buy recycled products.
  4. Look for Forest Stewardship Council (FSC) certification on wood and wood products.
  5. Eat vegetarian meals as often as possible.


Read more: http://www.mnn.com/family/family-activities/blogs/5-ways-to-stop-deforestation#ixzz346vArwac
The United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (UNCCD) is a Convention to combat desertification and mitigate the effects of drought through national action programs that incorporate long-term strategies supported by international cooperation and partnership arrangements.
The Convention, the only convention stemming from a direct recommendation of the Rio Conference's Agenda 21, was adopted in ParisFrance on 17 June 1994 and entered into force in December 1996. It is the first and only internationally legally binding framework set up to address the problem of desertification. The Convention is based on the principles of participation, partnership and decentralization—the backbone of Good Governance andSustainable Development. It has 196 parties, making it truly global in reach. In 2013, Canada became the first country to announce its intention to withdraw from the convention.[1]
To help publicise the Convention, 2006 was declared "International Year of Deserts and Desertification" but debates have ensued regarding how effective the International Year was in practice.[2]


Saturday, 7 June 2014

കേരളം സി എഫ് എൽ ഭീഷണിയിലോ ?
കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ്  വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ വിതരണം നടത്തിയ കോടിക്കണക്കിന് സി എഫ് എൽ വിളക്കുകൾ സമൂഹത്തിന്  ഭീഷണിയാകുന്നുവെന്ന വാർത്ത മലയാളികൾ ഞെട്ടലോടെയാണ് കേൾക്കുന്നത്.ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സർക്കാർ സ്ഥാപനം നല്കിയ ബൾബുകൾ നാടിന് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് എങ്ങനെ സാധാരണ പൗരൻ കരുതും.സി എഫ് എൽ ബൾബുകളിൽ നിന്നുള്ള മെർക്കുറി മലിനീകരണം തടയാൻ കഴിയാത്തത് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനാനിട.ശാസ്ത്രീയ പഠനം നടത്താതെ ചെയ്ത നടപടിയും തീരുമാനവും കാരണം ഒരു സമൂഹം മുഴുവനായി അതിന്റെ ദോഷം അനുഭവിക്കാൻ ഇസവരാൻ പാടില്ല.വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ എന്നപേരിൽ പഴയ ബൾബുകൾ തിരിചെടുത്താണ് ബോർഡ് സി എഫ് എല് ബൾബുകൾ വിതരണം നടത്തിയത്.ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കേടായ സി എഫ് എൽ ബൾബുകൾ തിരിച്ചെടുത്ത് ശാസ്ത്രീയമായി സംസ്കരിക്കുന്നത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.